Mas Masaya sa Entablado: Ang Siste sa Piling Dula ni Piux Kabahar

| January 13, 2023


Mas Masaya sa Entablado
Ang Siste sa Piling Dula ni Piux Kabahar

 

Yu, Hope Sabanpan.
Mas Masaya sa Entablado
Ang Siste sa Piling Dula ni Piux Kabahar
Manila: Komisyon sa Wikan Filipino, 2022.

 

Tags: , , ,

Category: Publications